ОГОЛОШЕННЯ

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

документу державного планування

«Зміни до Генерального плану села Ямниця Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади, суміщені з Детальним планом території на земельні ділянки орієнтовною площею 5,0 га, що розташовані в межах населеного пункту села Ямниця, для розширення колійних мереж»

  1. Замовник: Виконавчий комітет Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади
  2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Відповідно до п.3) ч.1 ст.1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», п.3) ч.1 ст.1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зазначені Зміни до Генерального плану села Ямниця Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади, суміщені з Детальним планом території на земельні ділянки орієнтовною площею 5,0 га, що розташовані в межах населеного пункту села Ямниця, для розширення колійних мереж, є документом державного планування.

Як зазначено вище, цим документом державного планування вносяться зміни до чинного генерального плану вищевказаного населеного пункту з метою забезпечення відповідності детального плану території, що розробляється, генеральному плану села Ямниця. Зазначене вказує на зв’язок цієї містобудівної документації з іншими документами державного планування.        

Основною метою та ціллю розроблення документа державного планування є дотримання вимог ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» при викупі земельних ділянок для суспільних потреб відповідно до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» та подальшої передачі вказаних земельних ділянок ПрАТ «Івано-Франківськцемент» в оренду із зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на землі транспорту 12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, для розширення колійних мереж.

Варто додатково зазначити, що до території проектування, зокрема, входять наступні земельні ділянки: кадастровий номер 2625888601:04:010:0034 площею 1,3801 га;  кадастровий номер 2625888601:04:010:0035 площею 1,3799 га та кадастровий номер 2625888601:04:010:1166 площею 1,3741 га.   

Зміни до Генерального плану села суміщені з Детальним планом території відносяться до містобудівної документації на місцевому рівні, яка визначає планувальну організацію, функціональне призначення, просторову композицію, параметри забудови та розвиток відповідної території.

Зазначена містобудівна документація розробляється з урахуванням державних, комунальних та приватних інтересів.

В проекті Змін до Генерального плану, суміщеного з Детальним планом території, враховується інформація державного земельного та містобудівного кадастрів.

Завданням зазначеного документа державного планування, зокрема, є визначення всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм, санітарно-гігієнічних правил та стандартів.

Зазначена містобудівна документація не підлягає експертизі.

Документ державного планування розробляється із врахуванням вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018р. №296.

В складі містобудівної документації передбачається розроблення окремого розділу «Охорона навколишнього природного середовища», що є Звітом про стратегічну екологічну оцінку.

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Щодо наведеного варто зауважити, що згідно із пунктом 2 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, є, зокрема, зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті).

Так, відповідно до пункту 10 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, належать, зокрема, інфраструктурні проекти, а саме будівництво залізничних колій.

Саме тому, в Змінах до Генерального плану, суміщених з Детальним планом території повинні бути визначені планувальні обмеження для реалізації видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

  1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Відповідно до ст.1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – це будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат та розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.

Основні ймовірні наслідки (виявлені проблеми, пов’язані із виконанням зазначеного документа державного планування):  

Шум:

Під час проведення будівельних робіт при будівництві колійних мереж  будівельною технікою, обладнанням і транспортними засобами на будівельному майданчику можливе генерування шуму.

Крім того, можливий підвищений рівень шуму і вібрації безпосередньо від експлуатації завершених будівництво колійних мереж (залізниці).

Таким чином, розміщення залізниці може бути джерелом зовнішнього техногенного акустичного (шумовог) забруднення.

Водні ресурси:

Не передбачається, оскільки найближчий водний об’єкт (р.Бистриця) від території проектування знаходиться на відстані орієнтовно 1800 м.

Грунти:

Можливий вплив на грунти від вилучення та трансформації земель для будівництва та експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури та витоку паливно-мастильних матеріалів з машин, що використовуються для виконання земляних робіт та безпосередньо залізничного транспорту.

Атмосферне повітря:

Викиди в атмосферне повітря можливі на етапі будівництва та експлуатації інфраструктури. Вплив залізниці на якість повітря в населеному пункті обумовлюється типом і масштабом діяльності залізниці, а також відстанню до об’єкта джерела забруднення.

Рослинний і тваринний світ:

Заходи проекту документа державного планування передбачають проведення нових будівельних робіт. Тому основним можливим впливом наземного залізничного транспорту є фрагментація середовищ існування. Можливим є негативний вплив на флору і фауну заходів з будівництва залізничних шляхів, спричинене скороченням вкритих рослинністю площ, що також є місцем існування видів тварин.

Крім того, можливий вплив на флору і фауну внаслідок генерованого шуму (особливо в період гніздування птахів).

Управління відходами:

Відходи на залізничному транспорті представлені відпрацьованими залізничними шпалами та композитами, а також відходами обладнання від компонентів залізничного транспорту, мастильних матеріалів тощо.

Здоров’я населення:

Можливий вплив на здоров’я внаслідок реалізації документа державного планування під час будівництва та експлуатації колійних мереж.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Територія, щодо якої розроблятиметься документ державного планування, не відноситься до територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, не передбачаються.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

У контексті стратегічної екологічної оцінки документу державного планування, альтернативних варіантів не передбачається.

Територія, на яку розробляється даний документ державного планування, є суміжною до території, яка на даний час перебуває в оренді ПрАТ «Івано-Франківськцемент» і на якій розміщені існуючі колійні мережі (залізниця) підприємства. Територія планування необхідна для розширення існуючих колійних мереж.

У зв’язку із наведеним, альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження саме вказаної планованої діяльності.                         

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу на довкілля. Такі дослідження передбачають необхідність:

– надати характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює документ державного планування;

– оцінити величину і значимість впливів і ризиків;

– розробити заходи, спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів на довкілля.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля та дані соціально-гігієнічного моніторингу.

Збір інформації рекомендується здійснювати тільки в тому обсязі та з тим ступенем деталізації, які потрібні для прийняття обгрунтованого рішення.

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Таким чином, при розробленні документа державного планування повинні бути розроблені, зокрема:

– заходи, спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів на довкілля, в тому числі: атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, грунти;

– заходи щодо забезпечення раціонального використання та охорони земель;

– заходи запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;

– заходи щодо зменшення впливу на рослинний і тваринний світ;

– заходи запобігання негативного впливу на здоров’я населення.

Крім того, при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів необхідно розглянути відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

Таким чином, документом державного планування будуть визначені  фактори, об’єкти та споруди, які є джерелами впливу на довкілля, в тому числі, на здоров’я населення та заходи мінімізації їх впливу.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Відповідно до ч.3 ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Звітом про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування буде розділ “Охорона навколишнього природного середовища” Змін до Генерального плану села Ямниця Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади, суміщених з Детальним планом території на земельні ділянки орієнтовною площею 5,0 га, що розташовані в межах населеного пункту села Ямниця, для розширення колійних мереж.

Пропонується наступна структура розділу «Охорона навколишнього природного середовища» зазначеного генерального плану:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Виконавчий комітет Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади.

Адреса:

77422, Івано-Франківська область                                                                           

Тисменицький район

с.Ямниця

вул. Галицька, 36

Електронна адреса: yamnytsya.rada@gmail.com

Контактна особа: Палюга Марія Мирославівна

Телефон: (03436) 53-217

Строк подання зауважень та пропозицій: 15 днів з дня оприлюднення цієї Заяви.

Сільський голова                                                                 Роман Крутий